Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasistę

„PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINU” to przypomnienie i skondensowanie wiedzy matematycznej z zakresu szkoły podstawowej, niezbędnej do uzyskania satysfakcjonującego wyniku z Egzaminu Ósmoklasisty. Kurs obejmuje 23 spotkania, w czasie których dane zagadnienia omawiane są od podstaw, po czym uczestnicy uczą się, jak stosować tę wiedzę w zadaniach arkuszowych. W trakcie trwania kursu uczniowie dowiadują się, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne z uwzględnieniem wymogów CKE. Kurs jest również świetną bazą przygotowawczą przed szkołą średnią.

Egzamin z matematyki - kurs

Jak wyglądają zajęcia?

Na każdych zajęciach uczeń otrzymuje notatkę, która zawiera zestaw najważniejszych informacji, ilustracji i wzorów. Po serii 23 spotkań, zebrane notatki stanowią pełnowartościową książkę, do której uczniowie z pewnością będą wracać przez następne lata nauki ponadpodstawowej.

1. Omówienie danego tematu od podstaw.

2. Ćwiczenia utrwalające poznane zagadnienia.

3. Umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w zadaniach egzaminacyjnych; rozwiązywanie zadań arkuszowych z uwzględnieniem wymogów CKE.

4. Uczniowie po każdych zajęciach otrzymują zadanie domowe w celu utrwalenia wiedzy.

Plan spotkań:

LICZBY I DZIAŁANIA

a. dziesiątkowy system pozycyjny (zapisywanie, odczytywanie, porównywanie, zaokrąglanie)
b.
działania pamięciowe i pisemne, kolejność wykonywania działań
c.
podzielność liczb
d.
liczby złożone, rozkład na czynniki pierwsze
e. l
iczby całkowite

LICZBY WYMIERNE

a. ułamki zwykłe (zapisywanie, porównywanie, ułamki niewłaściwe i liczby mieszane, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie)
b.
ułamki dziesiętne (zapisywanie w postaci ułamka skończonego i nieskończonego, działania na ułamkach dziesiętnych)
c.
działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
d.
potęgi i pierwiastki

Plan spotkań:

PROCENTY

a. przedstawianie ułamka jako procentu
b.
obliczanie procentu danej liczby
c.
obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
d.
obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
e.
praktyczne obliczenia procentowe, obniżki, podwyżki

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

a. zapisywanie za pomocą wyrażeń wzorów, wyników działań, słowny zapis wyrażeń
b.
obliczanie wartości wyrażeń
c.
zapisywanie rozwiązań zadań tekstowych za pomocą wyrażeń
d.
porządkowanie jednomianów, redukcja wyrazów podobnych
e.
dodawanie, odejmowanie i mnożenie sum algebraicznych
f.
rozwiązywanie równań

OBLICZENIA PRAKTYCZNE

a. wielkości wprost proporcjonalne, podział proporcjonalny
b.
skala
c.
obliczenia zegarowe
d.
jednostki długości i mszy, zamiana
e.
prędkość, droga, czas

GEOMETRIA PŁASKA 1

a. punkt, prosta, półprosta, odcinek
b.
proste i odcinki prostopadle, równolegle, odległość punktu od prostej
c.
kąty (budowa, rodzaje, wierzchołkowe, przyległe)
d.
trójkąty (suma kątów w trójkącie, własności, rodzaje)
e.
twierdzenie Pitagorasa

GEOMETRIA PŁASKA 2

a. rodzaje wielokątów i ich własności (kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez)
b.
wielokąty foremne, figury osiowosymetryczne
c.
obwody i pola figur, jednostki pola
d. u
kład współrzędnych (zaznaczanie i odczytywanie punktów kratowych)

GEOMETRIA PRZESTRZENNA

a. graniastosłupy proste
b. ostrosłupy
c.
walce, stożki, kule
d.
prostopadłościan i sześcian
e.
siatki graniastosłupów i ostrosłupów
f.
pole powierzchni całkowitej i objętość, jednostki objętości

STATYSTYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

a. zapisywanie zbiorów obiektów, liczebność zbiorów
b.
proste doświadczenia losowe, prawdopodobieństwo zdarzeń
c.
interpretacja danych przedstawionych na wykresach, diagramach, w tabelach
d.
średnia arytmetyczna

PODSUMOWANIE KURSU

a. rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych
b.
podsumowanie wiadomości

Jak wygląda kurs?

KURS OBEJMUJE 11 spotkań po 90 min  x 1 tygodniu

Gdzie odbywają się zajęcia?

Wszystkie zajęcia rzeszowskiej  Akademii Nauki odbywają się na ul. Panoramicznej 1 w Rzeszowie.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Telefon stacjonarny: 17 855 46 26 
Telefon komórkowy: 883-770-691 / 501-619-222
e-mail: rzeszow@akademianauki.pl